12.12.2023

Datatalouden kiinnostavimmat

DataSpace Europen dataekosysteemejä vauhdittava Tritom-ratkaisu Datatalouden kiinnostavimmat listalle

 

Suomen ensimmäinen Datatalouden kiinnostavimmat -lista on julkaistu. DataSpace Europen datan jakamista vauhdittava Tritom-palvelu varmistaa, että kaikenkokoiset toimijat pääsevät osaksi datataloutta 
 

Suomen ensimmäinen Datatalouden kiinnostavimmat -lista nostaa esiin kiinnostavia ratkaisuja eri toimialoilta ja eri puolilta Suomea. Vihreä siirtymä, uusi datasäätely ja vaatimukset datan liikkumisesta läpi arvoketjujen tuovat uusia haasteita niin yrityksille kuin julkiselle sektorille. Tietoa on jaettava, yhdisteltävä ja jalostettava uusiksi palveluiksi yhteisin pelisäännöin. Luotettava datanvälityspalvelu mahdollistaa uuden liiketoiminnan kaiken kokoisille yrityksille.

Sitra valitsi ratkaisut uudelle listalle yhdessä datatalouden asiantuntijoista koostuneen arviointiraadin kanssa. Listalle pyrki lähes 80 ratkaisua Sitran järjestämässä avoimessa haussa. DataSpace Europen Tritom-palvelu nousi Datatalouden kiinnostavimmat listalle datataloutta vauhdittavat infrastruktuuriratkaisut -kategoriassa.

Digivihreän kaksoissiirtymän aiheuttama kasvava tietotarve haastaa vanhat toimintamallit ja luo painetta kustannustehokkaille infrastruktuuriratkaisuille

Kaksoissiirtymän tavoitteena on samanaikaisesti sekä ihmisten hyvinvoinnin edellytysten siirtäminen sukupolvelta toiselle että luonnon hyvinvoinnin turvaaminen. Jaettu data on raaka-ainetta, jota ei vielä juurikaan hyödynnetä uusissa innovaatioissa, yritysten tuotekehityksessä tai julkisten toimijoiden palveluiden sujuvoittamisessa käyttäjille.

Tämä johtuu siitä, että eri toimijoiden hajanaisten tietojen yhdistäminen liittämällä järjestelmiä yksitellen toisiinsa on ollut aikaa vievää ja kallista. Esimerkiksi kiertotaloudessa, jossa materiaalit ja niiden arvo pyritään pitämään yhä uudelleen kierrossa, tarvitaan monipuolista dataa, joka liikkuu materiaalien, tuotteiden ja palveluiden mukana. Datan tehokkaalla ja luotettavalla välittämisellä on keskeinen rooli vihreän siirtymän mahdollistajana. Monet listan palkituista ratkaisuista tarjoavat työkaluja yrityksille esimerkiksi luontovaikutusten arviointiin ja seuraamiseen, hiilijalanjäljen laskemiseen ja ympäristöraportointiin, mutta datan keruun automatisointi ja keruu yhdenmukaisessa muodossa kustannustehokkaasti ja tietoturvallisesti on usein haaste, jonka Tritom-pyrkii ratkaisemaan neutraalina datan hallinta-asetuksen raamittamana palveluna.  

Toimintaamme voi verrata teleoperaattoriin. Saamme vain ja ainoastaan välittää meidän välitettäväksi annettua dataa sekä hyödyntää datan metadataa palvelumme kehittämiseen niin, että dataekosysteemi pääsee syntymään”, tuotejohtaja Jyrki Hyyrönmäki sanoo.

Datapellon uudisraivaajat – ohjelmalla ensi askeleet kohti maatalousyrittäjien, ruokaketjun toimijoiden ja palveluntuottajien kohtaamispaikkaa

DataSpace Europen Tritom välittää dataa esimerkiksi maatalousyrittäjien, ruokaketjun, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan toimijoiden sekä eri sovellusten välillä. Se yhdistää aiempaa tehokkaammin hajallaan olevat tietolähteet. Yritykset pystyvät käyttämään aiempaa laajempaa tietopohjaa uusien palveluiden luomiseen ja asiakkaiden löytämiseen. Maatalousyrittäjät taas vaikuttavat siihen, mihin heidän omaa dataansa käytetään, ja tekevät palveluiden avulla aiempaa tuottavampaa liiketoimintaa.

Dataa monipuolisesti hyödyntävät palvelut voivat tuottaa arvokasta tietoa viljelijälle, elintarviketeollisuudelle, kaupalle ja kuluttajalle. Samaa dataa jalostetaan eri muotoon, jolloin siitä saadaan hyötyjä useammille käyttäjäryhmille.

Haluamme pienetkin toimijat osallisiksi datan hyödyntämisestä. Mahdollistamme datatalouden kaikille rakentamalla datatalouden liiketoimintaympäristön ja ekosysteemin yhteisillä pelisäännöillä”, liiketoiminta-arkkitehti Juhani Luoma-Kyyny sanoo.


Datapellon uudisraivaajat –ohjelma on DataSpace Europen panos kansalliseen datatalouden kehittämiseen, kun yritys rakentaa uutta, aiempaa reilumpaa toimintamallia neutraalin datanvälityspalvelun ja dataekosysteemin mahdollistajan roolissaan. Yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään konkreettisia satokauden mittaisia kokeiluja, arkipäiväistetään datataloutta ja pyritään vahvistamaan maatalousyrittäjien ääntä ja pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia hyödyntää dataa ja luoda sille jälkimarkkinat. Pian alkavan uuden satokauden teemana on alkutuotannon kannattavuuden analysointi ja parantaminen. 


Tarve kustannustehokkaalle ja tietoturvalliselle tiedonvälitykselle kasvaa kaikilla toimialoilla

Datataloudesta odotetaan löytyvän ratkaisuja moniin haasteisiin. Toisaalta datatalouden edistyminen on odotettua hitaampaa ja Sitran hiljattain teettämässä selvityksessä dataekosysteemien tilanteesta käy mm. ilmi, että kaivataan konkretiaa kokeiluiden sijaan.

Syntyvän datan määrä kasvaa ja tarve käyttää dataa kasvaa, joten datan välittämisen tarve kasvaa. Mitä enemmän dataverkostoissa on integraatiopisteitä, sitä kalliimpaa niiden rakentaminen ja ylläpito on ja sitä enemmän kasvaa riski tietoturvahaavoittuvuuksille. Tästä syystä tarvitaan tietoturvallisia ja kustannustehokkaita datanvälityspalveluita, joiden avulla syntyvästä datasta saadaan kaikki lisäarvo hyötykäyttöön ja pystytään jopa parantamaan yrityksien ja ekosysteemien tietoturvaa. 

 Yritys pähkinänkuoressa

DataSpace Europen Tritom-datanvälityspalvelun avulla ruokaketjun yritykset ja tutkimustahot välittävät toisilleen dataa salatusti ja luotettavasti. Palvelu julkaistiin maatalousyrittäjien käyttöön toukokuussa 2023. Kasvava joukko palveluntarjoajia, tutkimus- ja oppilaitoksia on ottanut ensimmäiset askeleet kohti reilun datatalouden ekosysteemiä. Tulevaisuudessa yritys aikoo tarjota palvelua myös muille aloille. 

Ratkaisusta sanottua

Tällaisia palveluita tarvitaan tulevaisuudessa lisää, sillä data-avaruudet ovat tietoon perustuvan liiketoiminnan vauhdittaja. Kaikilla toimijoilla ei ole mahdollisuuksia tai halua rakentaa omaa infrastruktuuria monimutkaisten verkostojen datan jakamiseen, joten on hyvä, että löytyy toimijoita, jotka tarjoavat tekniset ratkaisut valmiina.”, Datatalouden kiinnostavimmat asiantuntijaraati

 

Lisätietoja:

Jaana Sinipuro

Toimitusjohtaja, CEO
+358 50 566 7113
jaana.sinipuro@dataspace.fi

Jyrki Hyyrönmäki

Tuotejohtaja
+358 405 902 905
jyrki.hyyronmaki@dataspace.fi

 

Taustaa

Datatalouden mahdollisuuksia ja esteitä 

  • Euroopan unionin datatalouden arvon odotetaan kasvavan vuonna 2023 yli 600 miljardiin euroon.
  • Suomessa datatalous on kasvanut vauhdilla ja vuonna 2021 kasvu oli EU:n keskiarvoa nopeampaa, liki 13 prosenttia.
  • Suomen elinvoimaisen datavetoisen talouden ja yhteiskunnan kehittymisen hidasteita ovat esimerkiksi osaamisen kasvattamisen haaste ja se, että yritykset ja julkiset toimijat eivät tunne riittävästi dataan pohjautuvia toimintamalleja ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia tuottaa hyötyjä.​
  • Suomalaisilla yrityksillä on kirittävää etenkin liiketoiminnallisten hyötyjen lunastamisessa, kertoi Etlan toteuttama ja Sitran rahoittama Digibarometri-tutkimus lokakuussa.
  • EU vauhdittaa datavetoisen talouden etenemistä laajalla sääntelypaketilla ja järeällä rahoituksella, jonka tavoitteena on vahvistaa digipalveluita käyttävien ihmisten ja niitä tarjoavien pk-yritysten oikeuksia hyötyä datasta.


Sitra koosti Datatalouden kiinnostavimmat -listan nyt ensi kertaa. Sitra on koonnut vuodesta 2016 alkaen suosittua listaa kiertotalouden kiinnostavimmista yrityksistä ja samalla auttanut eri toimijoita hahmottamaan kiertotalouden liiketoimintaa, yrityskenttää ja mahdollisuuksia.

 

Tutustu tarkemmin:

Datatalouden kiinnostavimmat -lista


Datatalouden kansallinen tiekartta näyttää suunnan ja toimet, joilla viedään eteenpäin suomalaisten hyvinvointia, vihreää siirtymää ja kilpailukykyä dataa hyödyntämällä:


Datatalouden tiekartta 

 

Kuva: Topias Dean / Sitra